SDA-SDAJ

SDA-SDAJ series

LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG

Cửa hàng: Số 28 Chùa Vua - Phố Huế - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hotline: 0905.972.868

Email : thuykhihagiang@gmail.com

Thông số kĩ thuật

SDA12X5, SDA12X5-B, SDA12X10, SDA12X45,SDA12X5, SDA12X5-B,SDA16X5, SDA20X10-B, SDA20X20, SDA25X5, SDA25X10, SDA25X15-B, SDA25X25, SDA32X5, SDA32X10, SDA32X25, SDA40X5, SDA40X10-B, SDA40X15, SDA40X15-B, SDA40X50, SDA40X50-B, SDA40X60, SDA40X80, SDA50X10, SDA50X80, SDA63X80, SDA80X80,SDAS16X50-B,SDAJS20X40-30-BSDAJS25X35-10-B, SDAJS25X50-50, SDAJS25X75-30-B,SDAJ32X75-75-B, SDAS32X25-B,SDAJS40X15-10-B, SDAJ50X15-20, SDAJS50X15-10-B, SDAS50X20-B, SDAS25X50, SDA12X10, SDA12X10-B, SDA12X10-B-H, SDA12X10-H, SDA12X10-N, SDA12X15, SDA12X15-B, SDA12X15-B-H, SDA12X15-H, SDA12X20, SDA12X20-B, SDA12X20-B-H, SDA12X20-H, SDA12X20-N, SDA12X25, SDA12X25-B, SDA12X25-N, SDA12X30, SDA12X30-B, SDA12X30-B-H, SDA12X35, SDA12X35-B, SDA12X35-B-H, SDA12X40, SDA12X40-B, SDA12X40-B-H, SDA12X45, SDA12X45-B, SDA12X50, SDA12X50-B, SDA12X55, SDA12X55-B, SDA12X60, SDA12X60-B, SDA12X65, SDA16X5, SDA16X5-B, SDA16X5-B-H, SDA16X5-H, SDA16X5-N, SDA16X10, SDA16X10-B, SDA16X10-B-H, SDA16X10-H, SDA16X15, SDA16X15-B, SDA16X15-B-H, SDA16X15-H, SDA16X20, SDA16X20-B, SDAS25X50, SDA16X20-H, SDA16X20-N, SDA16X25, SDA16X25-B, SDA16X30, SDA16X30-B, SDA16X30-H, SDA16X35, SDA16X35-B, SDA16X35-B-H, SDA16X40, SDA16X40-B, SDA16X45, SDA16X45-B, SDA16X50, SDA16X50-B, SDA16X50-B-H, SDA16X55, SDA16X55-B, SDA16X55-B, SDA16X60, SDA16X60-B, SDA16X65, SDA16X70, SDAS25X50, SDA16X75, SDA16X75-B, SDA16X80, SDA20X5, SDA20X5-B, SDA20X5-B-H, SDA20X5-H, SDA20X5-N, SDA20X10, SDA20X10-B, SDA20X10-B-H, SDA20X10-H, SDA20X10-N, SDA20X15, SDA20X15-B, SDAS25X50, SDA20X15-H, SDA20X15-N, SDA20X20, SDA20X20-B, SDA20X20-B-H, SDA20X20-H, SDA20X20-N, SDA20X25, SDA20X25-B, SDA20X25-B-H, SDA20X25, SDA20X30, SDA20X30-B, SDA20X30-B-H, SDA20X30-H, SDA20X30-N, SDA20X35, SDA20X35-B, SDA20X35-B-H, SDA20X40, SDA20X40-B, SDA20X40-B, SDA20X40, SDA20X40-N, SDA20X45, SDAS25X50, SDA20X45-B-H, SDA20X50, SDA20X50-B, SDA20X50-B-H, SDA20X55, SDA20X55-B, SDA20X55-B-H, SDA20X60, SDAS25X50, SDA20X65, SDA20X65-B, SDA20X70, SDA20X70-B, SDA20X75, SDA20X75-B, SDA20X80, SDA20X80-B, SDA20X85, SDA20X85-B, SDA20X90, SDA20X90-B, SDA20X100, SDA20X100-B, SDA20X100-H, SDA20X130, SDAS25X50, SDA20X140-B, SDA25X5, SDA25X5-B, SDA25X5-B-H, SDA25X5-N, SDA25X10, , SDA25X10-B, SDA25X10-B-H, SDA25X10-H, SDA25X10-N, SDA25X15, SDA25X15-B, SDA25X15-B-H, SDA25X15, SDA25X20, SDA25X20-B, SDA25X20-B-H, SDA25X20, SDA25X20-N, SDA25X25, SDA25X25-B, SDA25X25-B-H, SDA25X25, SDA25X25-N, SDA25X30, SDA25X30-B, SDAS25X50, SDA25X35, SDA25X35-B, SDA25X35-H, SDA25X40, SDA25X40-B, SDA25X40-B-H, SDA25X40-H, SDA25X40-N, SDA25X45, SDA25X45-B, SDA25X50, SDAS25X50, SDA25X50-H, SDA25X50-N, SDA25X55

SDA12X5, SDA12X5-B, SDA12X10, SDA12X45,SDA12X5, SDA12X5-B,SDA16X5, SDA20X10-B, SDA20X20, SDA25X5, SDA25X10, SDA25X15-B, SDA25X25, SDA32X5, SDA32X10, SDA32X25, SDA40X5, SDA40X10-B, SDA40X15, SDA40X15-B, SDA40X50, SDA40X50-B, SDA40X60, SDA40X80, SDA50X10, SDA50X80, SDA63X80, SDA80X80,SDAS16X50-B,SDAJS20X40-30-BSDAJS25X35-10-B, SDAJS25X50-50, SDAJS25X75-30-B,SDAJ32X75-75-B, SDAS32X25-B,SDAJS40X15-10-B, SDAJ50X15-20, SDAJS50X15-10-B, SDAS50X20-B, SDAS25X50, SDA12X10, SDA12X10-B, SDA12X10-B-H, SDA12X10-H, SDA12X10-N, SDA12X15, SDA12X15-B, SDA12X15-B-H, SDA12X15-H, SDA12X20, SDA12X20-B, SDA12X20-B-H, SDA12X20-H, SDA12X20-N, SDA12X25, SDA12X25-B, SDA12X25-N, SDA12X30, SDA12X30-B, SDA12X30-B-H, SDA12X35, SDA12X35-B, SDA12X35-B-H, SDA12X40, SDA12X40-B, SDA12X40-B-H, SDA12X45, SDA12X45-B, SDA12X50, SDA12X50-B, SDA12X55, SDA12X55-B, SDA12X60, SDA12X60-B, SDA12X65, SDA16X5, SDA16X5-B, SDA16X5-B-H, SDA16X5-H, SDA16X5-N, SDA16X10, SDA16X10-B, SDA16X10-B-H, SDA16X10-H, SDA16X15, SDA16X15-B, SDA16X15-B-H, SDA16X15-H, SDA16X20, SDA16X20-B, SDAS25X50, SDA16X20-H, SDA16X20-N, SDA16X25, SDA16X25-B, SDA16X30, SDA16X30-B, SDA16X30-H, SDA16X35, SDA16X35-B, SDA16X35-B-H, SDA16X40, SDA16X40-B, SDA16X45, SDA16X45-B, SDA16X50, SDA16X50-B, SDA16X50-B-H, SDA16X55, SDA16X55-B, SDA16X55-B, SDA16X60, SDA16X60-B, SDA16X65, SDA16X70, SDAS25X50, SDA16X75, SDA16X75-B, SDA16X80, SDA20X5, SDA20X5-B, SDA20X5-B-H, SDA20X5-H, SDA20X5-N, SDA20X10, SDA20X10-B, SDA20X10-B-H, SDA20X10-H, SDA20X10-N, SDA20X15, SDA20X15-B, SDAS25X50, SDA20X15-H, SDA20X15-N, SDA20X20, SDA20X20-B, SDA20X20-B-H, SDA20X20-H, SDA20X20-N, SDA20X25, SDA20X25-B, SDA20X25-B-H, SDA20X25, SDA20X30, SDA20X30-B, SDA20X30-B-H, SDA20X30-H, SDA20X30-N, SDA20X35, SDA20X35-B, SDA20X35-B-H, SDA20X40, SDA20X40-B, SDA20X40-B, SDA20X40, SDA20X40-N, SDA20X45, SDAS25X50, SDA20X45-B-H, SDA20X50, SDA20X50-B, SDA20X50-B-H, SDA20X55, SDA20X55-B, SDA20X55-B-H, SDA20X60, SDAS25X50, SDA20X65, SDA20X65-B, SDA20X70, SDA20X70-B, SDA20X75, SDA20X75-B, SDA20X80, SDA20X80-B, SDA20X85, SDA20X85-B, SDA20X90, SDA20X90-B, SDA20X100, SDA20X100-B, SDA20X100-H, SDA20X130, SDAS25X50, SDA20X140-B, SDA25X5, SDA25X5-B, SDA25X5-B-H, SDA25X5-N, SDA25X10, , SDA25X10-B, SDA25X10-B-H, SDA25X10-H, SDA25X10-N, SDA25X15, SDA25X15-B, SDA25X15-B-H, SDA25X15, SDA25X20, SDA25X20-B, SDA25X20-B-H, SDA25X20, SDA25X20-N, SDA25X25, SDA25X25-B, SDA25X25-B-H, SDA25X25, SDA25X25-N, SDA25X30, SDA25X30-B, SDAS25X50, SDA25X35, SDA25X35-B, SDA25X35-H, SDA25X40, SDA25X40-B, SDA25X40-B-H, SDA25X40-H, SDA25X40-N, SDA25X45, SDA25X45-B, SDA25X50, SDAS25X50, SDA25X50-H, SDA25X50-N, SDA25X55

SDA12X5, SDA12X5-B, SDA12X10, SDA12X45,SDA12X5, SDA12X5-B,SDA16X5, SDA20X10-B, SDA20X20, SDA25X5, SDA25X10, SDA25X15-B, SDA25X25, SDA32X5, SDA32X10, SDA32X25, SDA40X5, SDA40X10-B, SDA40X15, SDA40X15-B, SDA40X50, SDA40X50-B, SDA40X60, SDA40X80, SDA50X10, SDA50X80, SDA63X80, SDA80X80,SDAS16X50-B,SDAJS20X40-30-BSDAJS25X35-10-B, SDAJS25X50-50, SDAJS25X75-30-B,SDAJ32X75-75-B, SDAS32X25-B,SDAJS40X15-10-B, SDAJ50X15-20, SDAJS50X15-10-B, SDAS50X20-B, SDAS25X50, SDA12X10, SDA12X10-B, SDA12X10-B-H, SDA12X10-H, SDA12X10-N, SDA12X15, SDA12X15-B, SDA12X15-B-H, SDA12X15-H, SDA12X20, SDA12X20-B, SDA12X20-B-H, SDA12X20-H, SDA12X20-N, SDA12X25, SDA12X25-B, SDA12X25-N, SDA12X30, SDA12X30-B, SDA12X30-B-H, SDA12X35, SDA12X35-B, SDA12X35-B-H, SDA12X40, SDA12X40-B, SDA12X40-B-H, SDA12X45, SDA12X45-B, SDA12X50, SDA12X50-B, SDA12X55, SDA12X55-B, SDA12X60, SDA12X60-B, SDA12X65, SDA16X5, SDA16X5-B, SDA16X5-B-H, SDA16X5-H, SDA16X5-N, SDA16X10, SDA16X10-B, SDA16X10-B-H, SDA16X10-H, SDA16X15, SDA16X15-B, SDA16X15-B-H, SDA16X15-H, SDA16X20, SDA16X20-B, SDAS25X50, SDA16X20-H, SDA16X20-N, SDA16X25, SDA16X25-B, SDA16X30, SDA16X30-B, SDA16X30-H, SDA16X35, SDA16X35-B, SDA16X35-B-H, SDA16X40, SDA16X40-B, SDA16X45, SDA16X45-B, SDA16X50, SDA16X50-B, SDA16X50-B-H, SDA16X55, SDA16X55-B, SDA16X55-B, SDA16X60, SDA16X60-B, SDA16X65, SDA16X70, SDAS25X50, SDA16X75, SDA16X75-B, SDA16X80, SDA20X5, SDA20X5-B, SDA20X5-B-H, SDA20X5-H, SDA20X5-N, SDA20X10, SDA20X10-B, SDA20X10-B-H, SDA20X10-H, SDA20X10-N, SDA20X15, SDA20X15-B, SDAS25X50, SDA20X15-H, SDA20X15-N, SDA20X20, SDA20X20-B, SDA20X20-B-H, SDA20X20-H, SDA20X20-N, SDA20X25, SDA20X25-B, SDA20X25-B-H, SDA20X25, SDA20X30, SDA20X30-B, SDA20X30-B-H, SDA20X30-H, SDA20X30-N, SDA20X35, SDA20X35-B, SDA20X35-B-H, SDA20X40, SDA20X40-B, SDA20X40-B, SDA20X40, SDA20X40-N, SDA20X45, SDAS25X50, SDA20X45-B-H, SDA20X50, SDA20X50-B, SDA20X50-B-H, SDA20X55, SDA20X55-B, SDA20X55-B-H, SDA20X60, SDAS25X50, SDA20X65, SDA20X65-B, SDA20X70, SDA20X70-B, SDA20X75, SDA20X75-B, SDA20X80, SDA20X80-B, SDA20X85, SDA20X85-B, SDA20X90, SDA20X90-B, SDA20X100, SDA20X100-B, SDA20X100-H, SDA20X130, SDAS25X50, SDA20X140-B, SDA25X5, SDA25X5-B, SDA25X5-B-H, SDA25X5-N, SDA25X10, , SDA25X10-B, SDA25X10-B-H, SDA25X10-H, SDA25X10-N, SDA25X15, SDA25X15-B, SDA25X15-B-H, SDA25X15, SDA25X20, SDA25X20-B, SDA25X20-B-H, SDA25X20, SDA25X20-N, SDA25X25, SDA25X25-B, SDA25X25-B-H, SDA25X25, SDA25X25-N, SDA25X30, SDA25X30-B, SDAS25X50, SDA25X35, SDA25X35-B, SDA25X35-H, SDA25X40, SDA25X40-B, SDA25X40-B-H, SDA25X40-H, SDA25X40-N, SDA25X45, SDA25X45-B, SDA25X50, SDAS25X50, SDA25X50-H, SDA25X50-N, SDA25X55